No Thanks

KAIZEN IS...

KAIZEN is beginning
KAIZEN is awareness
KAIZEN is forgiveness
KAIZEN is imperfection
KAIZEN is storytelling
KAIZEN is empathy
KAIZEN is evolving
KAIZEN is process
KAIZEN is being
KAIZEN is truth